instagram facebook
en de

Snovonne

Snovonne

Growing up in a family of academics and doctors who all shared a huge passion for arts in their free time, Sno's artistic taste began to take shape very early on. Her grandfather, a renowned psychiatrist in his time, led her down the path of fine arts and swing music, however she couldn't keep her eyes off his medical books. The vintage melancholy cut with modern wit would quickly become home to Sno's restless mind and inspire her visually as well as musically. To this day, she pays very little attention to music genres and prefers focusing on the 'soul' of each song individually. Given the frequent use of heavy guitars, the industry has labeled her music anything from 'orchestral metal', 'modern theatrical rock' to 'industrial pop' and 'rock cabaret'.

Snovonne vyrastala v rodine akademikov a medikov, ktorí vo svojom voľnom čase zdieľali obrovskú záľubu v umení.
Umelecký vkus malého dievčaťa sa takto začal formovať už veľmi skoro. Jej starý otec, renomovaný psychiater, ju viedol k obdivovaniu výtvarného umenia a swingowej hudby, no ona zároveň nemohla odtrhnúť oči od jeho medicínskych kníh.
Patina melanchólie spolu so zmyslom pre modernu sa čoskoro stali umeleckým domovom pre jej neúnavnú myseľ a inšpirovali ju vizuálne aj hudobne.
Do dnešného dňa Sno venuje len malú pozornosť žánrom ako takým a zameriava sa skôr na "dušu" každej skladby. Častým využívaním tvrdých gitár ju hudobný priemysel označuje všetkým od orchestrálneho metalu, moderného teatrálneho rocku, až po industrial pop, či rockový kabaret.

Having lived in three different countries by the age of 11, constant inspiration as well as alienation only fired up the need to express herself artistically. With boxes full of sketches and over 200 songs written by the age of 18, she abandoned her college art studies to fully focus on her music and visual arts career. 

?Život v troch rôznych krajinách v útlom veku, všadeprítomná inšpirácia ale aj vylúčenie vyvolali potrebu vlastného umeleckého vyjadrenia. So skatuľou plnou nákresov a vyše 200 napísanými skladbami tak opúšťa univerzitné štúdiá, aby sa plne venovala svojej hudobnej a výtvarnej kariére.

Today, Snovonne is not only known to be the woman behind the music but also the video and graphic artist behind her music's visuals.

Dnes je Snovonne známa nielen ako žena, ktorá je autorkou a interpretkou svojej hudby, ale aj ako tvorkyňa videí a grafických prác.

The interest in her "elegantly disturbing" work has been growing steadily and she's done plenty of art work for musicians and companies around the world. 

?Záujem o jej "elegantne znepokojivé" umenie postupne prichádza aj od mnohých hudobníkov a hudobných spoločností z celého sveta, pre ktorých Sno tvorí grafiku aj video.
Snovonne has been touring with her live band throughout the years, building her following the organic way. Ranging from clubs to bigger venues and festivals, the shows always lead to a strong connection with the audience. Snovonne's authenticity attracts genuine fans. Fans that crave new music, emotion and cathartic art.

 

Essential part of Snovonne's performance is a visual show. Inspired by expressive lyrics and suggestive videos the live show becomes a multi medial experience for the fans. That's a reason why it's being introduced to public as "Snovonne's Nightmare Cabaret".
The new adventure will be to get this music and visual art onto the stage of theater.
Although, with her Nightmare Cabaret traveled several times across Europe, she is preparing new shows, videos and, of course, new music.


Snovonne pravidelne koncertuje so svojou kapelou a buduje si fanúškovskú základňu "organickou" cestou. Či už ide o kluby alebo festivaly, vystúpenia Snovonne vytvárajú vždy veľmi silné spojenie s publikom.
Jej autenticita priťahuje skutočných priaznivcov, ktorí túžia po novej hudbe, emócii a katarznom umení.
Neodmysliteľnú súčasť živých vystúpení predstavuje vizuálna šou. Inšpirované expresívnymi textami, sugestívnou grafikou a videami, stáva sa toto predstavenie pre diváka multimediálnym zážitkom, ktorý dostal názov  Snovonne's Nightmare Cabaret.
Najnovším dobrodružstvom bude preniesť túto hudbu a vizuálne umenie na divadelné dosky.
So svojim Nightmare Cabaret precestovala Snovonne niekoľkokrát Európu, chystá v najbližšom čase ďalšie koncerty, video klipy a samozrejme novú hudbu.

Zveřejněno: 20.4.2019